GDPR

Verantwoord beheer en bescherming van uw gegevens zijn belangrijk voor de Iris Ziekenhuizen Zuid die zich houden aan de AVG (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de algemene ziekenhuisactiviteit van de Iris Ziekenhuizen Zuid. Dit kan alle informatie betreffen die toelaat om u te identificeren, te verzorgen of om de facturatie mogelijk te maken.

De Iris Ziekenhuizen Zuid zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze informatie, waaronder bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, raadplegen, gebruiken of vernietigen van gegevens.

Welke gegevens worden verzameld?

Personeelsleden of zorgverleners verzamelen gegevens. Deze kunnen worden aangevraagd bij de patiënt, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn voorschrijvende arts of huisarts.

Het betreft:

 • Gegevens die directe of indirecte identificatie mogelijk maken (naam, voornaam, geboortedatum en leeftijd, adres, foto, geboorteplaats, geslacht, nummer van de identiteitskaart of rijksregister)
 • Medische en paramedische gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de gezondheidstoestand
 • Financiële of administratieve gegevens die nodig zijn voor de facturatie, met inbegrip van gegevens met betrekking tot de verzekeringsmaatschappijen of ziekenfondsen
 • Contactgegevens
 • Maatschappelijke gegevens
 • Beelden of foto's
 • Of alle andere gegevens die worden opgelegd door de wetten houdende regeling van de werking van zorginstellingen of die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het ziekenhuis

Waarom verzamelen de Iris Ziekenhuizen Zuid gegevens (juridische grondslag)?

De door de Iris Ziekenhuizen Zuid verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor verschillende doeleinden:

 • om zorgactiviteiten te beheren, te organiseren en uit te voeren (vb. diagnoses stellen, zorg verstrekken in veilige omstandigheden).
 • om ervoor te zorgen dat de vitale belangen van de patiënten worden gegarandeerd (vb. zich ontfermen over personen die op de spoeddienst worden opgenomen).
 • om een contract uit te voeren of ondersteunende activiteiten te verrichten.
 • om gegevens te communiceren (bijvoorbeeld in het kader van contacten met de familie, verzekeringsmaatschappijen, ziekenfondsen, huisartsen in verband met medische onderzoeken of sociale bijstand met het oog op het ontslag uit het ziekenhuis, maar ook, de facturatie van prestaties, contacten met de familie, verzekeringsmaatschappijen, ziekenfondsen of huisartsen, voor de opvolging van ongewenste gebeurtenissen).
 • om te voldoen aan wettelijke vereisten (vb. patiëntendossier bijhouden)
 • om te voldoen aan eisen van algemeen belang (vb. een plan tegen hacking, analyse van ongewenste gebeurtenissen en van de zorgkwaliteit)
 • om de legitieme belangen van het ziekenhuis te verzekeren (voldoen aan de behoeften van technische, logistieke, beveiligings-, controle- en administratieve processen)

Wie is verantwoordelijk?

De Iris Ziekenhuizen Zuid met maatschappelijke zetel gevestigd in de Baron Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek, zijn juridisch verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

 • Met de patiënt, zijn vertegenwoordiger of zijn familie;
 • De verzekeringsmaatschappijen of de ziekenfondsen;
 • Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV);
 • Overheidsinstanties;
 • Elke zorgverlener buiten de Iris Ziekenhuizen Zuid die een therapeutische relatie met u heeft;
 • De verzekeringsmaatschappij van de instelling in geval van een onderling geschil;
 • De onderaannemers;
 • Andere bestemmelingen wanneer de communicatie van uw gegevens strikt bij wet of met uw toestemming is geregeld.