Ombudsdienst voor rechten van de patiënt

De bemiddelaars

Onze bemiddelaars kunnen patiënten ontmoeten op de verschillende campussen van de Iris Ziekenhuizen Zuid. Of het nu gaat om het stellen van een vraag over patiëntenrechten of om het hernieuwen van de dialoog naar aanleiding van het indienen van een klacht, onze bemiddelaars voeren hun taken in alle onafhankelijkheid uit. Ze zijn onpartijdig gedurende de gehele procedure en zijn gebonden door het beroepsgeheim. Bovenal is het een relatie van vertrouwen en respect.

Hebt u een vraag? Dan kunt u per e-mail of per telefoon contact met hen opnemen.

mediation@his-izz.be OF ombudsdienst@his-izz.be

 

Sophie Mincé

Tel : 02/739.85.83
GSM : 0490/66.63.98

 

Wat doet de ombudsdienst voor rechten van de patiënt?

De ombudsdienst voor rechten van de patiënt werd opgericht als een wettelijke verplichting binnen elk ziekenhuis. In geval van een conflict tussen twee partijen in verband met het recht van een patiënt, heeft de tussenkomst van een bemiddelaar tot doel het conflict op te lossen door te zorgen voor een luisterend oor en een onpartijdige reflectie.

De ombudsdienst van de Iris Ziekenhuizen Zuid heeft volgende opdrachten:

 • klachten in verband met de rechten van patiënten te voorkomen en te behandelen door de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen;
 • de patiënt te informeren over de organisatie, de werking en de procedure van de ombudsdienst;
 • aanbevelingen formuleren (aan het ziekenhuis en aan de Federale commissie “Rechten van de patiënt”) en preventieve campagnes organiseren voor patiënten en ziekenhuispersoneel voor een betere naleving van de rechten van de patiënt binnen het ziekenhuis. Het doel is te voorkomen dat een ontevredenheid over de rechten van de patiënt zich herhaalt.

 

Wat zijn de rechten van de patiënt?

Volgens de wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt en haar koninklijke besluiten, heeft de patiënt het recht om:

 • passende zorg van goede kwaliteit te krijgen;
 • de meest geschikte zorg te krijgen om de pijn te verlichten;
 • vrij zijn/haar arts te kiezen en zijn/haar keuze te veranderen (behalve in noodgevallen);
 • in duidelijke en passende taal te worden geïnformeerd over zijn/haar gezondheidstoestand;
 • vrijwillig toestemming te geven voor elke interventie en behandeling na vooraf volledig te zijn geïnformeerd;
 • zijn/haar medisch dossier te kunnen raadplegen en er een kopie van te kunnen krijgen (volgens de door het ziekenhuis gemaakte afspraken);
 • verzekerd te zijn van de bescherming van zijn/haar privacy;
 • een klacht in te dienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.
   

Het doel van deze wet is de rechten van de patiënt en de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en het ziekenhuispersoneel vast te leggen en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.
 

Wilt u meer informatie over de rechten van de patiënt?

Download hier de brochure van de FOD Volksgezondheid
 

Wat is de rol van de bemiddelaar?

De bemiddelaar oefent zijn functie uit in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van het ziekenhuis. Hij is gebonden door het beroepsgeheim en is onpartijdig en neutraal gedurende de gehele procedure.

Als een patiënt van mening is dat een van zijn/haar rechten niet is geëerbiedigd, kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtenafdeling.

Wanneer een klacht wordt ingediend, nemen onze bemiddelaars contact op met de verschillende partijen om een volledig overzicht van de situatie te krijgen. Vervolgens trachten ze de dialoog te herstellen, zonder partij te kiezen, ten einde tot een minnelijke en bevredigende oplossing voor alle betrokkenen te komen.

Hun doel is de spanningen weg te nemen en het geschil op te lossen door onderhandeling, uitwisseling en communicatie.

Bij aanhoudende onenigheid informeren onze bemiddelaars de patiënt over de andere mogelijkheden om de klacht te behandelen.

Bij wijze van preventieve maatregel kan de zorgverlener die met een potentieel geschil met een patiënt wordt geconfronteerd, ook een beroep doen op de ombudsdienst om te anticiperen op een klacht of een geschil.

 

Het belang van wederzijds respect

De ombudsdienst steunt de rechten van de patiënt, maar benadrukt ook het bestaan van de plichten van de patiënt: wederzijds respect is essentieel.