Facturatie van een ziekenhuisopname

Wordt u opgenomen in de Iris Ziekenhuizen Zuid? Hier vindt u de informatie over de facturatie van uw verblijf en de te volgen procedure. De opnamedienst staat ter beschikking mocht u vragen hebben:

 • Campus Joseph Bracops: 02/556.14.10
  Dr. Huetstraat, 79 – 1070 Brussel
 • Campus Molière Longchamp: 02/348.51.51
  Marconistraat, 142 – 1190 Brussel
 • Campus Etterbeek-Elsene: 02/641.48.94
  Jean Paquotstraat, 63 - 1050 Brussel

Betaling van een voorschot

Uw arts of de facturatiedienst kan u een prijsofferte geven voor uw verblijf.

Afhankelijk van de duur van het verblijf, het soort verblijf, het soort kamer en uw verzekering, zal een voorschot worden gevraagd, dat vóór uw ziekenhuisopname moet zijn ontvangen.

Het ziekenhuis kan tijdens uw verblijf een bijkomend voorschot vragen (per periode van 7 dagen).

Hebt u nog vragen over het voorschot? Vraag meer informatie aan de opnamedienst.

Verblijfkosten

Uw factuur wordt u toegestuurd aan het einde van de maand volgend op uw ontslag. Ze omvat voornamelijk medische kosten, verblijfkosten en apotheekkosten. 

Als u vragen hebt over uw factuur, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Facturatie van een raadpleging

Hebt u vragen over de facturatie van uw raadpleging?

Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier

Contactformulier

Betreffende uw factuur

Uw factuur wordt op het einde van de maand volgend op uw ontslag of op de datum van verzorging naar u gestuurd. Deze omvat hoofdzakelijk de medische erelonen, de verblijfskosten en de apotheek. 

Als u vragen heeft over uw factuur, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Bij gebrek aan betaling van een bedrag binnen de termijn van 14 kalenderdagen, worden vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van een herinnering nalatigheidsintresten aangerekend aan de wettelijke intrestvoet, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van:

 • 20 € voor een verschuldigd bedrag kleiner of gelijk aan 150 €;
 • 30 € voor een verschuldigd bedrag tussen 150,01 € en 500 €, vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op het gedeelte tussen 150,01 € en 500 €;
 • 65 € voor een verschuldigd bedrag groter dan 500 €, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op het gedeelte boven 500 € met een maximum van 2.000 € indien het verschuldigde bedrag hoger is dan 500 €.

Dezelfde intresten en vergoedingen zijn onder dezelfde voorwaarden van toepassing indien het ziekenhuis een contractuele verplichting jegens de patiënt niet nakomt.

Voor elke klacht stuurt de patiënt binnen de 14 dagen na verzending van de factuur een e-mail naar callcenter@his-izz.be, met vermelding van de aard van de klacht en vergezeld van de nodige bewijsstukken. U krijgt dan een opvolgingsnummer toegekend voor een vlotte behandeling.

Het ziekenhuis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van inbreuken gepleegd door zelfstandige beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werkzaam zijn, met inbegrip van inbreuken met betrekking tot het respect voor de rechten van de patiënt zoals bepaald door de wet van 22 augustus 2002. In dat geval kan enkel de beroepsbeoefenaar aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer medische onderzoeken op vraag van de arts op een andere campus van IZZ werden uitgevoerd, is de verplaatsing per ziekenwagen ten laste van het ziekenhuis.