Wettelijke vermeldingen

Met betrekking tot de website

Deze publieke website heeft als doel om informatie te verschaffen over de ziekenhuisvereniging
« Iris Ziekenhuizen Zuid » en haar activiteiten, en om aan de gebruikers de nodige middelen en
gegevens ter beschikking te stellen om haar diensten te contacteren.
De pagina's van de website werden verschaft en ontworpen door de Iris Ziekenhuizen Zuid.
Verantwoordelijke uitgever: Catherine Goldberg, Algemeen directeur van de Iris Ziekenhuizen Zuid, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Brussel.

Gebruik van de website

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen
informatieve en educatieve doeleinden.
Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar medische problemen en hun
behandeling. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en geenszins
ter vervanging van het advies dat verstrekt wordt door een dokter of om het even welke andere
beoefenaar van de gezondheidszorg. Geen enkele diagnose of medisch advies zal worden
gegeven via deze website (meer bepaald via het contactformulier of de vermelde E-mail adressen).
In geval van problemen met betrekking tot uw gezondheid of conditie, dient u steeds een dokter
of andere beoefenaar van de gezondheidszorg te raadplegen.
De Iris Ziekenhuizen Zuid stellen alles in het werk om duidelijke en actuele informatie te verschaffen op deze website. We geven echter geen enkele garantie of gaan geen enkele verbintenis aan voor wat de duidelijkheid, geldigheid, gegrondheid of uitvoerigheid van de informatie betreft.

Het raadplegen van deze website gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers

Persoonlijke levenssfeer

De ziekenhuisvereniging « Iris Ziekenhuizen Zuid » respecteert de privacy van zijn patiënten en
van iedereen die haar website bezoekt.
Persoonlijke gegevens (zoals namen, adressen, e-mailadressen, enz…), worden enkel
verzameld wanneer u ze vrijwillig aan ons overdraagt.
De verantwoordelijke van de website dient zich te houden aan de Belgische privacywetgeving
en mag geen enkel element van deze informatie bekendmaken aan derden.
Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens.
Iedere bijkomende informatie kan bekomen worden bij de 
Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer

Links

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze sites worden door
derden beheerd waarop de Iris Ziekenhuizen Zuid geen enkele controle hebben. Dergelijke links
zijn louter bedoeld als dienstverlening.
Zo ook kan de website
 http://www.his-izz.be eveneens toegankelijk zijn via externe links van
derden waarover de Iris Ziekenhuizen Zuid geen enkele controle uitoefenen. De Iris Ziekenhuizen
Zuid geven geen enkele garantie voor wat betreft de duidelijkheid, geldigheid, gegrondheid of
uitvoerigheid van de informatie die u op deze sites kan terugvinden.

Publiciteit

Deze website ontvangt geen enkele financiering uit reclame.

Copyrights

De volledige inhoud van de website wordt beschermd door de wetgeving op de auteursrechten.
De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële individuele
raadpleging en met respect voor iedere copyright en andere eigendomsaankondigingen.
Voor vragen of suggesties in verband met inhoud van deze website kunt u contact met ons opnemen via onze Contact-pagina
.