Inzage / kopie medisch dossier

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt geeft deze laatste het recht om zijn medisch dossier in te kijken of er een afschrift van te bekomen met uitzondering van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en de gegevens met betrekking tot derden.

Maak het u gemakkelijk en gebruik het aanvraagformulier: 

De patiënt dient de toegang tot zijn medisch dossier schriftelijk aan te vragen, gericht aan:

Iris Ziekenhuizen Zuid
Medische directie
Baron Lambertstraat 38
1040 Etterbeek

De schriftelijke aanvraag kan ook gescand en via mail gestuurd worden naar: dossier@his-izz.be

of per fax: 02/641.46.00

La demande écrite peut également être scannée et envoyée par mail à l’adresse mail : dossier@his-izz.be

ou par fax : 02/641.46.00

Om geldig te zijn, moet de aanvraag verplicht ondertekend zijn en de volgende elementen vermelden:

  • De volledige gegevens van de vragende patiënt: Naam, voornaam, geboortedatum, volledig adres, telefoonnummer (vast, GSM) ;
  • Een kopie recto/verso van de identiteitskaart ;
  • Het gewenste deel van het dossier met de bijhorende inlichtingen ;
  • Desgevallend, de naam van de beroepsbeoefenaar naar wie het dossier gestuurd moet worden.

De patiënt mag zich ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die hij aanduidt aan de hand van een volmacht. De volmacht moet alle gegevens van de patiënt en van de vertegenwoordigende persoon bevatten.

Wanneer de aanvraag een overleden persoon betreft, verleent de wet recht tot inzage aan de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of een familielid via een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar. Hun verzoek wordt ingewilligd voor zover het voldoende gemotiveerd en gespecifieerd is en de patiënt zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet.

De wettelijke termijn om de kopie van het dossier te ontvangen bedraagt 15 dagen na ontvangst van het geldige verzoek.

De Iris Ziekenhuizen Zuid behouden zich het recht voor een financiële bijdrage te vragen voor elke kopie van een medisch dossier, dit conform het wettelijke tarief vastgesteld bij Koninklijk besluit van 2 februari 2007.