Inwendige geneeskunde


Filosofie van de discipline en behandelde aandoeningen

Inwendige geneeskunde is een medische discipline die vaak onvoldoende gekend is. Ze maakt deel uit van de specialiteiten met globale aanpak in een ziekenhuis.

In het ziekenhuis worden kinderen ten laste genomen door de pediaters en personen op leeftijd worden gezien door geriaters; volwassenen vanaf 16 jaar worden dan weer behandeld door de internisten (of hospitalists in de Angelsaksische landen).

De arts-internist ontfermt zich over de zieke als een geheel. De opsplitsing van bepaalde specialiteiten in steeds nauwere « subspecialiteiten », het gevolg van de medische en technische vooruitgang en onontbeerlijk voor de aanpak van sommige pathologieën, noodzaakt een steeds grotere toevlucht tot artsen die tot de kern zijn opgeleid zoals dat het geval is voor de internisten. De diensten inwendige geneeskunde bekleden een centrale rol in het ziekenhuis en onze hoofdmissie bestaat eruit patiënten met verscheidene ziekten (comorbiditeit) op een globale manier ten laste te nemen, waarbij de diagnose en de therapeutische strategie vaak complex zijn.

Het zijn bejaarde of jongere personen bij wie een inwendig orgaan, en vaak meerdere, het laat afweten. De hospitalisatie kan ook verbonden zijn aan een infectie, kanker, ademhalingsfalen of hartdecompensatie, een stofwisselingsziekte (hoge bloeddruk, diabetes), neurologische problemen (evenwicht, vallen, geheugen, verlamming, enz ...), of nog, problemen van ondervoeding of alcoholverslaving. De hospitalisatie laat ook toe om onopgehelderde inflammatoire of complexe aandoeningen te onderzoeken.

De frequente context van spoedgeval en de medische complexiteit vergt de mobilisering en de coördinatie van aanzienlijke menselijke middelen en de toepassing van geavanceerde diagnostische en therapeutische procedures. Dat houdt een multidisciplinaire en multiprofessionele samenwerking is: artsen-internisten uit alle specialiteiten van het ziekenhuis. Wij werken vooral nauw samen met onze collega's cardiologen, gastro-enterologen, pneumologen en ook psychiaters om tot een globale maar ook gerichte tenlasteneming van onze patiënten te komen, in een permanente en constructieve dialoog, die vooral de zieke te goede komt.

Om dat te bereiken, verenigen ook verpleegkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten, voedingsdeskundigen, enz... zich rond de patiënt(e).

De leden van de dienst hebben verscheidene excellentiepolen ontwikkeld: Infectieuze ziekten (reisgeneeskunde, HIV-besmetting, chronische infecties), Endocrinologie (diabetologie, aandoeningen van de schildklier, de hypofyse of de bijnieren) en tot slot, Algemene inwendige geneeskunde (balans van hoge bloeddruk en van metabole stoornissen, hyponatreïmie en complexe auto-immuunziekten).

Tot slot kan een kwalitatieve tenlasteneming van de patiënt met een globale aanpak en gebruik makende van de modernste technieken enkel zinvol zijn wanneer er permanent overleg is tussen de verwijzende huisartsen die belangrijke pijlers in de gezondheidzorg zijn.

Op praktisch vlak is de dienst verantwoordelijk voor de gehospitaliseerde patiënten op de drie acute campussen van ons ziekenhuis: Joseph Bracops, Etterbeek-Elsene en Molière Longchamp; de dienst groepeert eveneens de tenlasteneming van endocriene en infectieuze pathologieën.

De dienst is een van de grootste in het Brussels gewest met een totaal van 111 fysieke bedden, 18 dokters, 63 voltijds equivalente verpleegkundigen, een twaalftal kinesitherapeuten, 3 psychologen, logopedisten en voedingsdeskundigen. Wij realiseren meer dan 20.000 klassieke hospitalisaties per jaar op de drie campussen samen.

Op het vlak van raadplegingen noteren wij jaarlijks op de drie campussen ongeveer 25.000 consultaties met een uitgebreid zorgaanbod.