Comité Kwaliteit en Veiligheid

Dr Hervé Deladrière
Voorzitter
Medisch Directeur en Hoofdgeneesheer
hdeladriere@his-izz.be

Secretariaat: 02/739.87.71

/officity:libitem/2908/Perissino-Aldo.jpg

Dr Aldo Perissino
Expert Kwaliteitscontract FOD

aperissino@his-izz.be

/officity:libitem/140/HANSON-Bernard--127065-320x200.jpg

Dr Bernard Hanson
Consultant case management

bhanson@his-izz.be

/officity:libitem/85/DE-CLERCQ-Danny-1266-320x200.jpg

Danny De Clercq
Directeur Verpleegkundig Departement

ddeclercq@his-izz.be

/officity:libitem/2010/Pham-Rachel.jpg

Rachel Pham
Klinisch ziekenhuis apotheker

rpham@his-izz.be

/officity:libitem/2601/Bockstal-Genevieve.jpg

Dr Geneviève bockstal
Verantwoordelijke VG MZG/MKG

gbockstal@his-izz.be

F. Beladel

fbelabel@his-izz.be

 

 

Sedert zijn oprichting in 2009, komt het comité maandelijks bijeen om projecten en acties gericht op de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de dienstverlening naar de patiënt toe te bespreken. Het comité is samengesteld uit dokters, apothekers, verpleegkundigen en andere beoefenaars van de gezondheidzorg.

Missies

Het Comité Kwaliteit en Veiligheid is verantwoordelijk voor de uitvoering en de opvolging van het beleid van IZZ inzake kwaliteit en patiëntveiligheid.

Het Comité leidt concrete acties om efficiënte, doeltreffende en veilige zorgen aan te bieden.

Het sensibiliseert de personeelsleden tot een cultuur van kwaliteitzorgen en patiëntveiligheid in het dagelijks leven en de institutionele projecten.

Projecten

Tot 2017 wordt het kwaliteitscomité betrokken bij vier door de FOD Volksgezondheid gemandateerde projecten waarin IZZ als acuut ziekenhuis wordt belicht, maar ook als een ziekenhuis met een psychiatrische eenheid en revalidatie-eenheden.

Deze 4 projecten hebben betrekking op hoog risicomedicatie, de « safe surgery » (veilige heelkunde), de identitovigilantie (« de juiste zorg aan de juiste patiënt ») en de transmurale zorg.

Voor elk van deze projecten moeten 4 dimensies worden onderzocht en in het project verwerkt: veiligheidsmanagement, leadership, communicatie en patiënt en familie empowerment (of responsabilisering).

In verband met de hoog risicomedicatie bijvoorbeeld, zal het Comité bepalen op welke manier men naar het personeel toe zal communiceren in verband met deze medicatie, hoe men de patiënt ertoe brengt om een beslissende rol te spelen in het nemen van medicatie, hoe men een veiligheidssysteem rond het beheer van deze medicatie uitwerkt ….

 

HOOG RISICOMEDICATIE

Hoog risicomedicatie zijn geneesmiddelen die aanleiding  geven tot een verhoogd percentage fouten of ongewenste gebeurtenissen. Het zijn eveneens geneesmiddelen die bij verkeerd gebruik leiden tot ernstige tot zeer ernstige schade bij de patiënt.

De voornaamste categorieën van hoog risicomedicatie zijn de coagulantia, insuline, narcotica, sedativa, geconcentreerde elektrolytenoplossingen, cytostatica.

/officity:libitem/2913/Comite-qualite---medicaments.png

Het kan ook gaan om geneesmiddelen waarvan het extern aspect tot verwarring kan leiden of om geneesmiddelen met gelijkaardige benaming (DOBUTamine en DOPamine bijvoorbeeld)

 

 

 

 

 

 

Het kwaliteitscomité gaat de risico’s van deze geneesmiddelen dus op een proactieve manier in kaart brengen om ze te beheren en beheersen. Het is eveneens de bedoeling om het kennisniveau op te trekken en deze kennis te verspreiden zodat alle actoren binnen het geneesmiddelencircuit ze in alle veiligheid kunnen toedienen. Het is tot slot belangrijk dat ook de patiënt en zijn familie worden geïnformeerd in functie van zijn behoeften en de context teneinde hem hierbij te betrekken en zijn autonomie te bevorderen.

 

SAFE SURGERY

Safe surgery kan worden omschreven als de garantie dat de juiste patiënt op de juiste plaats wordt geopereerd dankzij de juiste ingreep. Dit betreft zowel de klassieke als de dagheelkunde en zelfs de invasieve onderzoeken.

Om dat veiligheidsniveau te bereiken, werkt het veiligheidscomité controlelijsten (checklists) uit die op drie kritieke momenten worden gebruikt: vóór de anesthesie, vóór de ingreep en na de ingreep (vooraleer de patiënt het operatiekwartier verlaat).

Deze checklists omhelzen zowel de identiteit van de patiënt, de plaats van de ingreep, de aanwezigheid van risico’s, de toediening van antibiotica, als het te gebruiken heelkundig materiaal. Ze checklists worden ondertekend door de verpleegkundige, de anesthesist en de chirurg.

Deze controlelijsten worden sinds begin 2013 uitgedeeld in de verschillende operatiekwartieren. Het veiligheidsomité houdt regelmatig statistische gegevens bij van het aantal ontvangen checklists in verhouding tot het aantal ingrepen en over de manier waarop deze lijsten worden ingevuld.

 

IDENTITOVIGILANTIE

Met identitovigilantie wordt bedoeld het volgen van een beleid betreffende het bewaken en het voorkomen van fouten en risico’s gerelateerd aan patiëntidentificatie. Deze identificatie is uiterst belangrijk bij de toediening van medicatie, de transfer van patiënten in heelkunde (zie project safe surgery) en het gebruik van medisch materiaal en implantaten. Ze is eveneens van levensbelang bij de toediening van bloedproducten, staalafname en natuurlijk bij  onrustwekkende verdwijning van patiënten.

De eerste geste van identitovigilantie is heel simpel: iedere persoon die een handeling uitvoert vraagt de patiënt zich te identificeren en gaat na of deze gegevens overeenstemmen met de armband, het dossier, het voorschrift,….

Het kwaliteitscomité zet zich in opdat deze eenvoudige regels systematisch zouden worden toegepast. Regelmatige controles worden uitgevoerd op het dragen van armbandjes bij de patiënten van IZZ. Met succes, want het percentage van patiënten die een armband dragen blijft stijgen.